نویسنده = عامری، فیصل
1. شرکت‌های نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1388، صفحه 329-354

فیصل عامری