نویسنده = شافع، میرشهبیز
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحد امریکا

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 355-378

میرشهبیز شافع