نویسنده = واعظی، طیبه
1. موانع تشکیل و کارآمدی سازمان‌های غیردولتی در ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1388، صفحه 375-407

طیبه واعظی؛ محسن صادقی