نویسنده = حقیقت، صبا
1. ادغام شرکت‌های تجاری از منظر قوانین ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 155-172

صبا حقیقت