نویسنده = زارع چاهکی، اعظم
1. تحریم هوایی ایران با رویکردی به کنوانسیون شیکاگو

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1387، صفحه 173-182

اعظم زارع چاهکی