نویسنده = شریفی، سید الهام‌الدین
1. نقد شیوه قانون‌نویسی در لایحه قانون تجارت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1387، صفحه 337-350

سید الهام‌الدین شریفی


2. بررسی انتقادی ابواب یکم تا ششم لایحه قانون تجارت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1387، صفحه 365-379

سید الهام‌الدین شریفی