نویسنده = منوچهری، محمدرضا
1. موارد عدم تعهد بیمه‌گر در بیمه‌های اشخاص

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1387، صفحه 75-99

محمدرضا منوچهری