نویسنده = قاری‌سیّدفاطمی، سیّدمحمد
1. تحول گفتمانی: حق‌ها و آزادی‌های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1387، صفحه 185-208

سیّدمحمد قاری‌سیّدفاطمی