نویسنده = شریعت باقری، محمدجواد
1. واکاوی لزوم استیذان در قصاص

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1387، صفحه 345-353

محمدجواد شریعت باقری