نویسنده = تقی‌زاده، جواد
1. ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1386، صفحه 57-82

جواد تقی‌زاده