نویسنده = مجیدی، سیّدمحمود
1. تشخیص بزه سیاسی و تأثیر رویه دیوان عالی کشور بر آن در فرانسه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1386، صفحه 105-123

سیّدمحمود مجیدی