نویسنده = نقیبی، سیّدابوالقاسم
1. مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1386، صفحه 125-149

سیّدابوالقاسم نقیبی