نویسنده = قاسم زاده، سیدمرتضی
1. بیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 163-192

سیدمرتضی قاسم زاده