نویسنده = امام، فرهاد
1. ابعاد حقوقی ـ اخلاقی همسانه‌سازی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 235-249

فرهاد امام