نویسنده = موسی‌زاده، محمد
1. کرامت بشری و شبیه‌سازی انسان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 251-320

محمد موسی‌زاده