نویسنده = ساعد، محمدجعفر
1. سیاست جنائی سازمان ملل در قبال شبیه‌سازی انسان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 335-370

محمدجعفر ساعد