نویسنده = بین‌الملل پژوهشکده حقوقی شهردانش، گروه پژوهشی حقوق عمومی و
1. ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 373-389

گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشکده حقوقی شهردانش