نویسنده = واحدی، قدرت الله
1. نقدی بر ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 85/10/24

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 391-397

قدرت الله واحدی