نویسنده = میرشمس شهشهانی، مائده
1. صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: از تأسیس دادگاه تا اعدام صدام

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1385، صفحه 171-200

مائده میرشمس شهشهانی