نویسنده = باباخانی‌، محسن‌
1. پیشگیری‌ از مالیات‌ مضاعف‌ در حقوق مالیاتی‌ ایران‌

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 225-254

محسن‌ باباخانی‌