نویسنده = السان‌، مصطفی‌
1. ابعاد حقوقی‌ انتقال‌ فناوری‌ از طریق‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1385، صفحه 189-228

مصطفی‌ السان‌