نویسنده = و بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌، گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب‌ حقوقی‌ قطعنامه‌ 1696 شورای‌ امنیت‌ در مورد برنامه‌ هسته‌ای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

دوره 5، شماره 9، بهار 1385، صفحه 289-294

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی و بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌