نویسنده = بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌، گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی‌ و
1. بررسی‌ معیار سنی‌ مشارکت‌ در انتخابات‌ عمومی‌: حقوق ایران‌ و حقوق تطبیقی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1384، صفحه 97-126

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی‌ و بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌