نویسنده = پیهانی، مازیار
1. سازوکار اجرای‌ احکام‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق بشر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1384، صفحه 127-145

یورگ‌ پولاکیه‌ ویکس‌؛ مازیار پیهانی