نویسنده = رعدی، کامبیز
1. زیان‌ همگانی‌ در حقوق بیمه‌ دریایی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1384، صفحه 217-242

کامبیز رعدی