نویسنده = زمانی، سیّدقاسم‌
1. تأثیر قواعد آمره‌ حقوق بین‌الملل‌ بر تفسیر و اجرای‌ قطعنامه‌های‌ شورای‌ امنیت‌

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1384، صفحه 55-98

آلکساندر اُرَکلَش‌ویلی؛ سیّدقاسم‌ زمانی