نویسنده = طباطبائی مؤتمنی، منوچهر
1. مفهوم‌، انواع‌ و قواعد حاکم‌ بر قراردادهای‌ عمومی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1384، صفحه 99-127

منوچهر طباطبائی مؤتمنی