نویسنده = ماندگار، مصطفی
1. مدخلی‌ بر نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در ایران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1384، صفحه 129-157

مصطفی ماندگار