نویسنده = صفیان‌، سعید
2. تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 273-286

سعید صفیان‌