نویسنده = عابدین‌ زاده‌ شهری‌، نیره‌
1. کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1383، صفحه 33-60

عبدالله خدابخشی‌ شلمزاری؛ نیره‌ عابدین‌ زاده‌ شهری‌