نویسنده = مسعودی‌، علیرضا
1. ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 155-188

علیرضا مسعودی‌