نویسنده = سیفی‌، سیّدجمال‌
1. تأملی‌ بر دعاوی‌ ایران‌ در دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 31-46

سیّدجمال‌ سیفی‌