نویسنده = ژاکه، ژان ‌پل
1. عمل‌ حقوقی‌ از دیدگاه‌ یک‌ حقوقدان‌ بین‌المللی‌

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 111-130

ژان ‌پل ژاکه؛ ترجمه و تحقیق ناصرعلی منصوریان