نویسنده = اسماعیلی‌، محسن
1. رابطه‌ آثار فکری‌ با پدیدآورندگان‌ از دیدگاه حقوق اسلامی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 133-150

محسن اسماعیلی‌