نویسنده = ژان‌دیدیه؛ حقوقدان پرسابقه و سرشناس فرانسوی، ویلفرید
1. حمایت‌ کیفری‌ از مالکیت‌ ادبی‌ و هنری‌ در حقوق فرانسه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 213-223

ویلفرید ژان‌دیدیه؛ حقوقدان پرسابقه و سرشناس فرانسوی