نویسنده = مسعودی تفرشی، ترجمه بابک
تعداد مقالات: 1
1. مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 281-291

ترجمه بابک مسعودی تفرشی