نویسنده = پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌، گروه‌ پژوهشی‌ حقوق خصوصی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و
تعداد مقالات: 1
1. قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 11-25

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق خصوصی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌