نویسنده = مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌، ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل
تعداد مقالات: 1
1. تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 83-108

وِرنر لِوی؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌