نویسنده = و جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی، با حضور استادان ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد
تعداد مقالات: 1
1. میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 111-154

با حضور استادان ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد و جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی