نویسنده = و جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی، با حضور استادان ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد
1. میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 111-154

با حضور استادان ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد و جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی