نویسنده = مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌، ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌
تعداد مقالات: 1
1. رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 167-182

امانوئل‌ دآوکس؛ ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌