نویسنده = باقرزاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-121

حمید باقرزاده؛ راحله سید مرتضی حسینی