نویسنده = گرجی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-36

علی‌اکبر گرجی؛ هدیه‌سادات میرترابی