نویسنده = میرترابی، هدیه‌سادات
1. تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-36

علی‌اکبر گرجی؛ هدیه‌سادات میرترابی