نویسنده = واحدی‌زاده، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده