نویسنده = فراستمند، امینه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-207

امینه فراستمند