نویسنده = شریفی سلطانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمه‌های درمانی در آمریکا

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 269-291

عمران نعیمی؛ محمد شریفی سلطانی