نویسنده = جعفری بهزادکلائی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 69-85

محسن جعفری بهزادکلائی؛ حمید ابهری