نویسنده = حیدری، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ابعاد حقوقی فناوری زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 37-53

نجمه رزمخواه؛ بهاره حیدری