نویسنده = بیرمی، گلناز
1. ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 27-54

سید الهام‌الدین شریفی؛ گلناز بیرمی