نویسنده = جوان جعفری، عبدالرضا
1. قانون‌گذاری کیفری

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 253-276

لیندزی فارمر؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیده سارا میرباذل؛ سید بهمن خدادادی